Efter att ogiltigförklara

LO hade gärna sett att det även hade varit möjligt att ogiltigförklara uppsägningar som skett efter att ­någon slagit larm om missförhållanden på en arbetsplats. – Avsikten från utredningens sida är att det naturligtvis ska gå att ogiltigförklara en uppsägning som sker på grund av att någon har rapporterat om missförhållanden. En tandhygienist på Gotland stämde Region Gotland efter att ha avskedats. Tandhygienisten ville att domstolen skulle ogiltigförklara avskedandet. Dessutom ville tandhygienisten ha 100 000 kronor i skadestånd av Region Gotland. Nu dömer Arbetsdomstolen till Region Gotlands fördel, och tandhygienisten får betala Region Gotlands ... Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig upphandling, december 2017. Upphandlingsrättsliga utgångspunkter för ogiltigförklaring av avtalEnligt 20 kap 4 § LOU får förvaltningsdomstol överpröva giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada. Efter en bojkott av oppositionspartierna använde Prem sitt inflytande över konstitutionsdomstolen till att ogiltigförklara valet. Men efter den tyska författningsdomstolens beslut igår att ogiltigförklara implementeringen av direktivet i Tyskland har scenen helt förändras på den rödgröna sidan. Hur att ogiltigförklara äktenskap när en Partner har deporterats Syftet med en ogiltigförklaring är att ogiltigförklara äktenskap på grund av att det ägde rum under bedrägliga förhållanden eller fullbordades aldrig. Om din partner har deporterats och hans nuvarande läge är känt, måste du meddela honom med posten i En utesluten anbudsgivare ansökte om ogiltigförklaring av avtal. Leverantören hade åberopat flera brister men då det funnits fog att utesluta leverantören ansåg förvaltningsrätten att leverantören inte lidit eller riskerade att lida skada. Kammarrätten menade dock att bristerna borde ha prövats. Det finns situationer då brister i underlaget eller att det förekommit jäv kan ... EU-domstolen har beslutat att ogiltigförklara USA:s Safe Harbor-reglering vilket innebär att överföringar av personuppgifter till USA som tidigare skett med stöd av EU-kommissionens beslut om Safe Harbor nu anses olagliga. Detta kan få allvarliga konsekvenser för bolag verksamma inom Sverige. Innan dess att ett avtal är skrivet så är inte en bostadsaffär juridiskt bindande. ... Efter att ha rekat lite så tror jag tyvärr inte det är något ni kan göra i efterhand åt detta eller någon ersättning att få. Mvh admin på Ekonomifokus. Svara. P oktober 26, 2017 at 12:11. Ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande. Om du vill ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande så har du bara två veckor på dig att underrätta din arbetsgivare och sedan två veckor att ansöka om stämning i domstol. Tveka därför inte att höra av dig till oss snarast med dina frågor om arbetsrätt. SVAR. Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vad som gäller vid uppsägning av en arbetstagare finner du i Lag om anställningsskydd ().Om en arbetstagare anser att en uppsägning har gått till på ett felaktigt sätt har arbetstagaren möjlighet att yrka att uppsägningen ska ogiltigförklaras.

Regeringen utlyser extraval igen

2016.12.25 16:25 Randompunkt Regeringen utlyser extraval igen

Förra gången jag utlyste det hamnade det i ett oklart läge lagmässigt, både om jag utlyst den före och efter misstroendeförklaringen hade det varit ok, men eftersom jag gjorde det medan omröstningen pågick (vilket Herr Talman Hugsim då sa var ok) så blev det oklart med lagtexten och talmännen kände att det bästa vore att ogiltigförklara det utlysandet. Jag väljer därför att utlysa extraval igen nu när vi blev misstroendeförklarade (vilket jag har 7 dagar på mig att göra). Motiveringen är densamma som för tre dagar sen och extravalet kommer att precis som då angavs hållas under januari.
Detta innebär att vi t.om. att extravalet hållits kommer sitta kvar som regering och inga nya regeringar kan tillsättas, efter det att extravalet hållits sonderar talmännen terrängen på nytt som vid vilket val som helst och den regering som då väljs kommer sitta till nästa ordinarie val i mars om den inte blir avsatt innan dess.
Statsminister Randompunkt
submitted by Randompunkt to iksdagen [link] [comments]


2016.02.26 10:50 protosapiens All skit på internet får mig att vilja se planeten brinna

Jag har blivit så kall och cynisk av internet. Det är hat, misär, förfall, korruption och ytlighet hela vägen. Det är som att pressen aldrig upphör, för varje sällsynt ljusglimt är det veckor av stormande svallvågor av skit.
För ungefär en månad sedan "slog det över". Jag är så jävla trött på hela vårt samhälle och vår värld. Jag ger mig: civilsamhället är dödsdömt, det går inte att rädda längre. In med dödsstraff. In med fascism. In med massövervakning. Stäng all gränser, ogiltigförklara alla pass. Lägg ned välfärden och sjukvården, ge skattepengarna direkt till de rikaste 10%-en istället. Avskaffa skolan helt och välkomna det nya feodalsamhället. Jag ska höra av mig till den som förvaltar min pension och kräva att allt investeras i vapen, porr och slaveri.
Många tolkar Nietzsche som att han säger att meningen med Människan är att bana väg för Övermänniskan, den som ska komma efter oss. Men de verkar föreställa sig att Människan ska bli så pass utvecklad att Övermänniskan blir nästa naturliga steg.
Jag har insett att det nog snarare är tvärtom. Det kommer finnas plats för Övermänniskan när Människan utrotat sig själv.
Och jag ser fan fram emot när det äntligen händer. Vi förtjänar det.
submitted by protosapiens to sweden [link] [comments]


2015.10.20 21:43 hugsim Uttalande med anledning av det grundlagsbrott som har uppmärksammats

Å Iksdagens vägnar vill jag som talman be om ursäkt för det inträffade. Jag ser allvarligt på det grundlagsbrott som har uppmärksammats och har efter interna diskussioner kommit fram till att den bakomliggande orsaken till denna incident är felaktiga direktiv från mig till de vice talmännen.
När de vice talmännen som nya i rollen fick direktiv från mig löd dessa som följer: “När ni ser att vi har fått ett modmail med saker, kolla formateringen och sådant, och kolla sedan om en annan talman redan har lagt till det i mastersheetet, annars gör ni det. Välj ett datum som är tre-fyra dagar efter föregående sak lades upp. Skriv även med ett slutdatum som är fyra-fem dagar in i framtiden
Detta har de vice talmännen antagit vara gällande lag och praxis i Iksdagen utan någon som helst anledning att misstänka annat då jag som gav dessa direktiv förra mandatperioden var vice talman och således bör vara välbekant med gällande lagar.
Med anledning av detta kommer vi att se över våra rutiner och genast justera slutdatumet för alla framtida omröstningar och läsningar. De pågående omröstningarna kommer även att ogiltigförklaras och läggas upp på nytt när tiden är inne.
Jag beklagar än en gång det inträffade och hoppas på att ledamöterna fortsatt kan känna förtroende för både mig och de övriga talmännen i ämbetet.
hugsim (Talman)
submitted by hugsim to iksdagen [link] [comments]


2014.06.28 13:17 Etaro Angående datalagringsdirektivet i Sverige [försök till klargörande]

Då det är mycket snack just nu både på Sweddit och i media på sistone angående datalagringsdirektivet tänkte jag sakligt försöka klara upp hur det ligger till, och slå hål på viss misinformation som florerat i debatten. Tanken är att ge en neutral och saklig summering av som som hänt, och vad som nu kommer att hända.
Först en summering vad som hänt: 8 april kommer domen från EU-domstolen som underkänner EUs direktiv angående datalagring. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf
10 april meddelar Post och Telestyrelsen (PTS) att man på grund av detta inte känner att man kan tillsyna den svenska implementeringen av lagen. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf
Detta tvingar regeringen att den 29 april tillsätta en utredning för att klargöra hur detta påverkar den svenska implementeringen av direktivet. http://www.regeringen.se/sb/d/18591/a/239413
13 juni svarar utredare Sten Heckscher att den svenska implementeringen av direktivet uppfyller EUs regler för integritet och öppnar för fortsatt datalagring. http://www.regeringen.se/sb/d/18730/a/242377
27 juni meddelar PTS att de förelägger Tele2 att återuppta datalagringen. Tele2 svarar direkt att de kommer följa föreläggandet men överklaga det till förvaltningsrätten. http://www.pts.se/sv/NyheteInternet/2014/PTS-forelagger-Tele2-att-lagra-uppgifter-for-brottsbekampande-andamal/ http://newsroom.tele2.se/tele2-sverige-aterupptar-datalagring-efter-forelaggande-fran-pts/
Där är vi alltså idag. Nu följer min analys av vad som skett med hjälp av input från både personer på PTS och i branschen jag talat med.
Först är det viktigt att förstå att ett EU-direktiv i sig inte är en lag. Ett direktiv innebär att man måste införa en nationell lag som uppfyller vissa punker i direktivet. Man måste därför skilja på datalagringsdirektivet och den svenska implementeringen av denna ("Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål"). De skiljer nämligen en del både i formulering och i integritetsskydd.
När PTS meddelade att de inte kommer tillsyna lagen var det för att deras jurister tyckte att vår lag var såpass lik datalagringsdirektivet på flera punker att man inte kunde säkerställa om lagen följde EUs integritetsskydd (justitiedepartementet var INTE glada när PTS fattade detta beslut). Man hoppades att våra politiker skulle riva upp lagen eller stryka den helt. Detta gjordes inte. Istället tillsattes en "neutral" utredning som föga förvånande konstaterar att vår lag är finfin och att datalagring kan fortgå. När både regeringen och en "neutral" utredning påstår att lagen är laglig finns det egentligen inget rum för PTS som tillsynsmyndighet att inte tillsyna lagen. Man tvingade alltså mer eller mindre PTS att återuppta tillsynen av lagen, vilket nu gjort via föreläggandet av Tele2.
PTS har vetat hela tiden att Tele2 skulle överklaga, och har välkomnat det. Det är nämligen enda sättet att ta detta ärende vidare. En domstol kan nämligen, oavsätt vad våra politiker säger, ogiltigförklara lagen. Systemet fungerar dock på det viset att en domstol inte kan ta upp ärendet fören det finns ett föreläggande att överklaga. Man kan inte överklaga och få prövning om det inte finns ett beslut att överklaga. Det naturliga steget var alltså att tvinga fram en prövning i rätten eftersom våra politiker inte är villiga att på egen hand riva upp lagen. Detta är något vi alla bör välkomna. Oavsett vad förvaltningsrätten säger kommer PTS eller Tele2 överklaga detta till kammarrätten, vilket är den högsta instansen i Sverige. Om kammarrätten underkänner lagen är allt frid och fröjd. Datalagringen kan avbrytas. PTS kommer med största säkerhet inte överklaga detta till EU-domstolen. Vinner PTS lär Tele2 dra det EY-domstolen där de med största sannolikhet kommer att få rätt. Min kontakt på PTS hoppas dock att de svenska domstolarna skall besluta om att lagen inte gäller så att de kan sluta tillsyna den.
Det är våra politiker som tvingat oss i det läget vi är i nu. PTS har gjort vad de kunnat för att försöka bromsa lagen, men har nu slut på verktyg.
Till sist vill jag höja ett varningens finger för Tele2 (där jag själv för övrigt är kund). De skiter fullständigt i oss som kunder. Varför de driver frågan är för att de vill kunna ta ut så höga avgifter de möjligen kan från polisen för att lämna ut uppgifter, något som lagen i fråga förhindrar. Sen passar de på att vinna lite goodwill genom att framställa det som att de bryr sig om vår integritet. Enligt min kontakt på PTS är Tele2 sjukt sviniga i denna fråga, till skillnad från Bahnhof som genuint motsätter sig lagen för sina kunders skull.
Faktum är att Tele2 lagrar mer eller mindre ALLT som lagen tvingar dem till oavsett vad som händer med datalagringsdirektivet. Detta har även skett under denna period då det sagt att de "inte följer datalagringsdirektivet". För dem handlar det om att tjäna pengar på att lämna ut uppgifter, inte om att skydda oss. Grejen är att även om denna lag blir underkänns måste de lämna ut ALLA uppgifter de har lagrade på begäran av polisen, och då de lagrar allt så spelar det egentligen ingen roll. För oss som Tele2-kunder spelar det alltså absolut ingen roll alls vad som händer med direktivet. Snarare tvärt om då mer av våra offentliga pengar kommer behöva spenderas av polisen för att få ut samma uppgifter. Vi kommer inte få utökad integritetsskydd om lagen underkänns. För er som har Bahnhof så finns det dock massor att vinna på att direktivet blir underkänt.
tl;dr: Det är våra politiker som motarbetat förändring av lagen i alla steg, inte PTS.
Med Tele2s överklagande kan vi nu en gång för alla få klarhet i om lagen gäller, vilket är bra.
Tele2 skiter fullständigt i vår integritet och kommer fortsätta lagra och lämna ut uppgifter om oss som kunder, något de alltid gjort, även under den senaste tiden då lagen inte tillsynats.
Hoppas detta kan bidra till att ge en lite mer neutral bild av läget. Jag har även möjlighet att vidarebefordra eventuella frågor till en anonym källa på PTS!
Trevlig helg!
submitted by Etaro to sweden [link] [comments]


Erik Parai längtar efter att skämma bort sin framtida fru - Bonde söker fru (TV4) VI BERÄTTAR ATT VI ÄR GRAVIDA Firar 21 - årsdagen efter kollot Cashback World  Efter att du köpt din eVoucher Efter att Tyra Springstrike försvann Wikström (L): EU-Turkiet-dealen liknar en turkisk bazaar! Jag som längtat efter att ta ut snöplogen Välkommen till närhetslivet – Thomas vände hemåt efter 10 år på Tesla

Synonymer till ogiltigförklara - Synonymer.se

  1. Erik Parai längtar efter att skämma bort sin framtida fru - Bonde söker fru (TV4)
  2. VI BERÄTTAR ATT VI ÄR GRAVIDA
  3. Firar 21 - årsdagen efter kollot
  4. Cashback World Efter att du köpt din eVoucher
  5. Efter att Tyra Springstrike försvann
  6. Wikström (L): EU-Turkiet-dealen liknar en turkisk bazaar!
  7. Jag som längtat efter att ta ut snöplogen
  8. Välkommen till närhetslivet – Thomas vände hemåt efter 10 år på Tesla

Denna video beskriver hur det ser ut i Cashback App efter att du har köpt din eVoucher, hur du betalar med den samt hur du kan ge bort en eVoucher. Kolla in videon nu! I flera dagar hade det gått ut vädervarningar för snöstorm idag, men redan igår stod det klart att det inte skulle bli något allvarligt. Men den viktigaste frågan var om jag kunde få ut ... Här var jag och Tyra Springstrike samma dag som min älskade Dotter Tyra togs ifrån sin pappa enbart för att hennes morfar vägrade att betala tillbaka det han tog ifrån Tyra och de andra barnen. I veckans youtube-program med Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) diskuteras EU-Turkiet-toppmötet som börjar klockan 16 samma dag. Wikström kommenterar: - I dag börjar nästa toppmöte ... Åh vad jag längtat efter att få dela denna video med er. Jag har alltså filmat när vi berättar för våra nära & kära att vi är gravida. Reaktionerna är helt magiska och är så lycklig ... Bara för att vi kunde byta våra nummer när vi kommit tillbaka efter kollot så har vi därefter fått mycket bättre kontakt sedan med varandra! Comments are turned off. Learn more 25-årige köttbonden och klövvårdaren Erik Parai Arnesson från Skruv söker kärlek i Bonde söker fru 2020. Skicka ett brev till honom på tv4.se. Swedish dating show (Farmer Wants a Wife ... Thomas Vikström har spenderat halva sitt liv i USA och jobbat med att utveckla Teslas elbilar. Nu är han tillbaka i hemstaden Boden med det nystartade företaget TNTX på Boden Business Park ...