Barnäktenskap yttrande

I ärenden som rör halvsyskon skall länsstyrelsen inhämta yttrande från Socialstyrelsen. ... gett uttryck för att det är angeläget att lagstiftningsåtgärder omgående kommer till stånd för att förhindra barnäktenskap och arrangerade äktenskap (bet. 2001/02:LU13, ... Yttrande 2012-11-29 NCK 2012/19 Justitiedepartementet 103 03 Stockholm Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK:s) yttrande över SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) instämmer med utredningens förslag att kriminalisera tvångsäktenskap genom Yttrande över betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69), Dnr 00207/2019; ... detta sammanhang framhålla vikten av att arbeta mer förebyggande mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning samt att det finns behov av fler och tidigare åtgärder än Yttrande över delbetänkande “Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap”, SOU 2017:96 2018-03-19 Remissvar Asylrättscentrum delar utredningens uppfattning om att nuvarande lagstiftning inte utgör tillräckligt skydd för att förhindra barnäktenskap och att den kan ifrågasättas mot bakgrund av flera artiklar i ... Alla barnäktenskap måste betraktas som tvångsäktenskap och därmed ogiltigförklaras. Det skriver Svenska FN-förbundet i ett yttrande till Migrationsverket som har bett om synpunkter på ett förslag till standard för handläggning av ärenden rörande gifta barn i asylprocessen.. FN-förbundet invänder i sitt yttrande mot Migrationsverkets uppfattning att barn inte nödvändigtvis far ... Civilutskottet begränsar sitt yttrande till frågor om civilrättsliga åtgärder mot tvångsäktenskap och barnäktenskap och följdmotionerna 2013/14:Ju25 av Marianne Berg m.fl. (V) och 2013/14:Ju26 av Morgan Johansson m.fl. (S). motionen om riktlinjer mot barnäktenskap till kommunstyrelsen för beredning. Socialnämnden har den 6 april 2017 fått i uppdrag att lämna ett yttrande till kommunstyrelsen. I Västerviks kommun saknas det riktlinjer mot barnäktenskap. Socialnämnden uppger att det dock finns såväl praxis som rutiner som Yttrande över SOU 2017:96 Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap. Diarienummer Ju2017/09578/L2. Sveriges kristna råd välkomnar att frågor om goda och tydliga regler för mänsklig samlevnad diskuteras och beslutas. Yttrande till domstol, åklagare ochannan myndighet. Yttrande beträffande äktenskapsdispens ; Barnäktenskap - Wikipedi . till länsstyrelsen beträffande. 2 st ÄktB. äktenskapsdispens. Socialsekreterare ; Korrektur: Tidigare stod att äktenskapsdispens fortfarande var möjligt i Sverige. Detta var felaktigt och har korrigerats. Barnäktenskap bör förbjudas under alla omständigheter, även i de mer utvecklade delarna av världen.(5) Vad gör UNICEF? UNICEF anser att äktenskap under 18 års ålder kränker ett barns mänskliga rättig­heter (inklusive rätten till utbild­ning, fritid, god hälsa och yttrande­frihet).

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap ...